José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
Испания

Роден : , Madrid

7-ми парламентарен мандат José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Политически групи

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Испания)

Председател

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 30-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година ― всички раздели

06-09-2013 AFET_AD(2013)514860 PE 514.860v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност

08-02-2013 AFET_AD(2013)500613 PE 500.613v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, Раздел III – Комисия

08-02-2013 AFET_AD(2013)500612 PE 500.612v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година: общ бюджет – Европейска служба за външна дейност

11-02-2014 AFET_AD(2014)524544 PE 524.544v02-00 AFET
María MUÑIZ DE URQUIZA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

11-02-2014 AFET_AD(2014)524543 PE 524.543v02-00 AFET
María MUÑIZ DE URQUIZA

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

EU-Brazil Summit: Mercosur EN

05-03-2014 E-002518/2014 Комисията

VP/HR - EU-Brazil summit EN

04-03-2014 E-002462/2014 Комисията

VP/HR - EU-Brazil summit: submarine cable EN

04-03-2014 E-002450/2014 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.