Fausto
BERTINOTTI

Предложения за резолюции - 6-ти парламентарен мандат Fausto BERTINOTTI

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143