• Zita   GURMAI  

Zita GURMAI : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета  
- AFCO_AD(2013)519819 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан  
- FEMM_AD(2013)516607 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика  
- AFCO_AD(2013)502078 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2013 г.  
- AFCO_AD(2013)501915 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г.  
- AFCO_AD(2012)492702 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година  
- FEMM_AD(2012)491303 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка  
- FEMM_AD(2012)494844 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз  
- FEMM_AD(2012)483788 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)  
- AFCO_AD(2012)480795 -  
-
AFCO