Zita GURMAI Zita GURMAI
Zita GURMAI
Унгария

Роден : , Budapest

7-ми парламентарен мандат Zita GURMAI

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Magyar Szocialista Párt (Унгария)

Заместник-председател

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

членове

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 15-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 06-07-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС

08-12-2011 AFCO_AD(2011)472270 PE 472.270v03-00 AFCO
Zita GURMAI

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

19-12-2013 TRAN_AD(2013)521698 PE 521.698v02-00 TRAN
Philippe DE BACKER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819 PE 519.819v03-00 AFCO
Constance LE GRIP

СТАНОВИЩЕ относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан

04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607 PE 516.607v02-00 FEMM
Andrea ČEŠKOVÁ

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно съвременното робство

23-11-2009 P7_DCL(2009)0066 Отпаднала
Elizabeth LYNNE Edit BAUER Zita GURMAI Emilie TURUNEN
Дата на внасяне : 23-11-2009
Срок : 11-03-2010
Брой подписали : 138 - 15-03-2010

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.