• Simon   BUSUTTIL  

Simon BUSUTTIL : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение  
- LIBE_AD(2012)496413 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар  
- PETI_AD(2012)483750 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2010 година  
- LIBE_AD(2012)478348 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки (FRONTEX) за финансовата 2010 година  
- LIBE_AD(2012)478346 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2010 година  
- LIBE_AD(2012)478342 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2009 година  
- LIBE_AD(2011)454530 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2009 година -  
- LIBE_AD(2011)454526 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година  
- LIBE_AD(2011)454531 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година  
- LIBE_AD(2011)454529 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2009 година  
- LIBE_AD(2011)454528 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- LIBE_AD(2011)454527 -  
-
LIBE