Simon BUSUTTIL : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 05-04-2013 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 05-04-2013 : Partit Nazzjonalista (Малта)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Комисия по петиции
 • 28-03-2012 / 05-04-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник 

 • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение  
- LIBE_AD(2012)496413 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар  
- PETI_AD(2012)483750 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2010 година  
- LIBE_AD(2012)478348 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009  
- IMCO_AD(2011)462912 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно износа на лекарствени средства, използвани за прилагането на смъртната присъда в трети държави  
- P7_DCL(2011)0029 - Отпаднала  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Дата на внасяне : 06-06-2011
Срок : 06-10-2011
Брой подписали : 168 - 06-10-2011
Писмена декларация относно усилията на Съюза за борбата с корупцията  
- P7_DCL(2010)0002 - Приета  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 06-05-2010
Дата на приемане : 18-05-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0176
Брой подписали : 397 - 07-05-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси