Maria
ROBSAHM

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Maria ROBSAHM

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Council recommendation on the prevention of injury and the promotion of safety EN

08-11-2006 FEMM_AD(2006)378627 PE 378.627v02-00 FEMM
Maria ROBSAHM

OPINION Proposal for a recommendation to the Council on fighting trafficking in human beings - as integrated approach and proposal for an action plan EN

11-09-2006 FEMM_AD(2006)376340 PE 376.340v02-00 FEMM
Maria ROBSAHM