Margrete
AUKEN

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно административно-процесуалното право на Европейския съюз

25-06-2012 PETI_AD(2012)486110 PE 486.110v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.)

25-05-2011 PETI_AD(2011)462635 PE 462.635v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел VIII – Европейски омбудсман

02-10-2009 PETI_AD(2009)428132 PE 428.132v03-00 PETI
Margrete AUKEN