Margrete
AUKEN

Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на oмбудсмана

27-11-2018 PETI_AD(2018)623941 PE623.941v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно последващите действия във връзка с Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water; R2W)

13-05-2015 PETI_AD(2015)551864 PE551.864v02-00 PETI
Margrete AUKEN