Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

8-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Политически групи

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistisk Folkeparti (Дания)

Заместник-председател

  • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Делегация за връзки с Палестина
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Палестина

членове

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Палестина
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на oмбудсмана

27-11-2018 PETI_AD(2018)623941 PE623.941v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно последващите действия във връзка с Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water; R2W)

13-05-2015 PETI_AD(2015)551864 PE551.864v02-00 PETI
Margrete AUKEN

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

13-11-2018 ENVI_AD(2018)629529 PE629.529v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) DA

03-05-2018

Jeg anerkender fuldt ud vigtigheden af og fordelene ved en velfungerende sektor for opdræt af geder og får i EU, men det må aldrig ske på bekostning af biodiversitet, naturpleje og sund fornuft. Kommissionens undersøgelse viser, at der ikke er behov for at åbne de vigtige og underimplementerede fugle- og habitatdirektiver. Tværtimod skal disse vigtige direktiver bevares og beskyttes for ikke at underminere den naturforvaltning, som de foreskriver. Betænkningens støtte til at revidere habitatdirektivet for at tillade jagt på ulve er i direkte konflikt med denne konklusion. Behovet for at jage ulve er baseret på en myte, da der ikke er nogen studier, der viser, at de skulle være farlige for deres omgivelser. Tværtimod viser flere studier, at ulve i naturen bidrager til biodiversiteten og en sund natur. Derfor har jeg valgt at stemme imod rapporten sammen med flertallet i den grønne gruppe.

Стратегия за въздухоплаването в Европа (A8-0021/2017 - Pavel Telička) DA

16-02-2017

Jeg deler fuldt ud de Grønnes bedømmelse af betænkningen. Det er en skandale, at den nærmest er renset for initiativer til at gøre noget ved luftfartens voldsomme skadevirkning på miljøet og især klimaet. Det er strengt nødvendigt at tage hånd om den store CO2-udledning, støjforurening etc. fra flytrafikken. Hvis vi skal forhindre en klimakatastrofe, må der handles nu. Imidlertid er de alvorlige sociale problemer inden for luftfartsbranchen en anden grim side af udviklingen. De elendige forhold for såvel kabinepersonale som piloter er såvel sikkerhedsmæssigt som socialt uacceptable og skal løses. Den ekstreme priskonkurrence i luftfarten er et ræs mod bunden og medvirkende til, at de andre transportformer udkonkurreres – hvilket er en del af truslen mod klimaet. Da denne side af problemerne ved luftfarten håndteres rimeligt i luftfartsstrategien, har jeg valgt at stemme for betænkningen trods dens alvorlige mangler.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Предложения за акт на Съюза

Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТ НА СЪЮЗА относно подобряване на събирането на кръвна плазма в Европейския съюз

18-12-2018 B8-0591/2018

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предотвратяването на използването на олово

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Отпаднала
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Сергей СТАНИШЕВ Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 94 - 04-01-2017

Писмена декларация относно представителството на правата на бъдещите поколения и относно справедливостта между поколенията при вземането на решения и разработването на политики на ЕС

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Отпаднала
Benedek JÁVOR Margrete AUKEN Miriam DALLI José Inácio FARIA Enrico GASBARRA Eva KAILI Jean LAMBERT Giovanni LA VIA Jo LEINEN Victor NEGRESCU Sirpa PIETIKÄINEN Pavel POC Dario TAMBURRANO
Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 51 - 08-06-2016

Писмена декларация относно намаляването на замърсяването с микропластмаси

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Отпаднала
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 340 - 02-05-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg