Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

Становища в качеството на докладчик в сянка Margrete AUKEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно европейската стратегия за горите – перспективи

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg