Thijs
BERMAN

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Thijs BERMAN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.

18-12-2013 ECON_AD(2013)519461 PE 519.461v02-00 ECON
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел ІІІ, Комисия

19-02-2013 DEVE_AD(2013)502101 PE 502.101v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осмия, деветия и десетия Европейски фонд за развитие за финансовата 2011 година

19-02-2013 DEVE_AD(2013)502096 PE 502.096v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност

18-07-2012 DEVE_AD(2012)489521 PE 489.521v03-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие за финансовата 2010 година

01-03-2012 DEVE_AD(2012)478625 PE 478.625v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІІ, Комисия

01-03-2012 DEVE_AD(2012)478620 PE 478.620v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел III – Комисия

08-02-2011 DEVE_AD(2011)456782 PE 456.782v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осми, девети и десети Европейски фондове за развитие за финансовата 2009 година

08-02-2011 DEVE_AD(2011)456781 PE 456.781v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.

26-01-2011 DEVE_AD(2011)454368 PE 454.368v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз.

10-11-2010 DEVE_AD(2010)450631 PE 450.631v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели

05-10-2010 DEVE_AD(2010)448855 PE 448.855v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност

01-09-2010 DEVE_AD(2010)445739 PE 445.739v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г.

11-05-2010 DEVE_AD(2010)441036 PE 441.036v02-00 DEVE
Thijs BERMAN

СТАНОВИЩЕ относно приоритетите за бюджета за 2011 г. – раздел III – Комисия

02-03-2010 DEVE_AD(2010)439388 PE 439.388v01-00 DEVE
Thijs BERMAN