Thijs BERMAN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 10-09-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-09-2004 / 26-09-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 05-09-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 06-09-2007 / 09-09-2007 : Комисия по развитие
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 16-05-2006 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-02-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 14-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 10-05-2007 / 08-10-2007 : Временна комисия по измененията на климата
 • 12-09-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 26-09-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 27-09-2007 / 22-10-2008 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

REPORT on the proposal for a Council directive laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production EN  
- A6-0017/2006 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно развитието на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон  
- DEVE_AD(2009)419941 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно междинния преглед на финансовата рамка за 2007–2013 г.  
- DEVE_AD(2009)418114 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на седмия, осмия и деветия Европейски фонд за развитие за финансовата 2007 година  
- DEVE_AD(2009)416692 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on genetically modified food, seeds and fodder EN  
- P6_DCL(2006)0014 - Отпаднала  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Caroline LUCAS , Ioannis GKLAVAKIS , Thijs BERMAN  
Дата на внасяне : 13-03-2006
Срок : 15-06-2006
Брой подписали : 204 - 15-06-2006
Писмена декларация on recent executions of gay men by the Iranian Authorities EN  
- P6_DCL(2005)0074 - Отпаднала  
Michael CASHMAN , Emine BOZKURT , Thijs BERMAN  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 93 - 12-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.