Jean-Luc
BENNAHMIAS

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Jean-Luc BENNAHMIAS

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION The future of professional football in Europe EN

23-11-2006 EMPL_AD(2006)378710 PE 378.710v02-00 EMPL
Jean-Luc BENNAHMIAS