Danutė
BUDREIKAITĖ

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Danutė BUDREIKAITĖ

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на Общата европейска система за убежище

21-01-2009 DEVE_AD(2009)415288 PE 415.288v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

СТАНОВИЩЕ относно преразглеждането на Инструмента на европейската политика на съседство

09-12-2008 DEVE_AD(2008)414930 PE 414.930v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост

03-09-2008 DEVE_AD(2008)407798 PE 407.798v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

СТАНОВИЩЕ относно новата роля и отговорности на Парламента по прилагането на Договора от Лисабон

28-05-2008 DEVE_AD(2008)405719 PE 405.719v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

OPINION Trade and poverty: designing trade policies to maximise trade's contribution to poverty relief EN

05-04-2006 DEVE_AD(2006)370215 PE 370.215v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors: annual accounts for the financial year 2004 of the 6th, 7th, 8th and 9th European Development Funds EN

01-02-2006 DEVE_AD(2006)367896 PE 367.896v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

OPINION European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume I - Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements EN

01-02-2006 DEVE_AD(2006)367893 PE 367.893v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

OPINION Green paper on an EU approach to managing economic migration EN

02-09-2005 INTA_AD(2005)360037 PE 360.037v02-00 INTA
Danutė BUDREIKAITĖ

OPINION Draft opinion on discharge 2003 - general budget EN

10-03-2005 DEVE_AD(2005)353409 PE 353.409v03-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ

OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Court of Auditors: Balance sheets and accounts of the 6th, 7th, 8th, and 9th European Development Funds for the Financial year 2003 EN

10-03-2005 DEVE_AD(2005)353408 PE 353.408v02-00 DEVE
Danutė BUDREIKAITĖ