Danutė BUDREIKAITĖ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Литва)

Заместник-председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по развитие
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 14-03-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно включването на устойчивостта в политиките за сътрудничество в областта на развитието  
- A6-0474/2006 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на Общата европейска система за убежище  
- DEVE_AD(2009)415288 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно преразглеждането на Инструмента на европейската политика на съседство  
- DEVE_AD(2008)414930 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост  
- DEVE_AD(2008)407798 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.