Antolín
SÁNCHEZ PRESEDO

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

10-12-2013 ECON_AD(2013)524673 PE 524.673v02-00 ECON
Sharon BOWLES

СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

11-10-2013 ECON_AD(2013)514604 PE 514.604v03-00 ECON
Sharon BOWLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите

11-10-2012 ECON_AD(2012)491011 PE 491.011v02-00 ECON
Marianne THYSSEN

СТАНОВИЩЕ относно доклада за 2011 г. относно последователността на европейските политики за развитие

06-09-2012 PECH_AD(2012)492581 PE 492.581v02-00 PECH
João FERREIRA