Antolín
SÁNCHEZ PRESEDO

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2012 година

21-02-2014 ECON_AD(2014)524722 PE 524.722v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2012 година

21-02-2014 ECON_AD(2014)524721 PE 524.721v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2012 година

21-02-2014 ECON_AD(2014)524720 PE 524.720v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

10-09-2013 PECH_AD(2013)510583 PE 510.583v02-00 PECH
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

15-06-2010 ECON_AD(2010)441370 PE 441.370v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO