Jaromír KOHLÍČEK Jaromír KOHLÍČEK
Jaromír KOHLÍČEK
Чехия

Роден : , Teplice

7-ми парламентарен мандат Jaromír KOHLÍČEK

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Komunistická strana Čech a Moravy (Чехия)

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

08-06-2012 TRAN_AD(2012)480799 PE 480.799v02-00 TRAN
Jaromír KOHLÍČEK

СТАНОВИЩЕ относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013 г.

27-01-2011 TRAN_AD(2011)450650 PE 450.650v02-00 TRAN
Jaromír KOHLÍČEK

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III - Комисия

03-09-2009 TRAN_AD(2009)427049 PE 427.049v02-00 TRAN
Jaromír KOHLÍČEK

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие SESAR за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение

21-02-2014 TRAN_AD(2014)526097 PE 526.097v02-00 TRAN
Michel DANTIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526147 PE 526.147v02-00 TRAN
Oldřich VLASÁK

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2012 година

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526098 PE 526.098v03-00 TRAN
Michel DANTIN

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.