Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

30-03-2009 JURI_AD(2009)418396 PE 418.396v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство

21-01-2009 JURI_AD(2009)416531 PE 416.531v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

05-11-2008 JURI_AD(2008)412323 PE 412.323v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

05-11-2008 JURI_AD(2008)412322 PE 412.322v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

09-09-2008 FEMM_AD(2008)409464 PE 409.464v02-00 FEMM
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите

03-06-2008 JURI_AD(2008)402737 PE 402.737v03-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)

03-04-2008 FEMM_AD(2008)402537 PE 402.537v02-00 FEMM
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година

28-02-2008 FEMM_AD(2008)398711 PE 398.711v02-00 FEMM
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ), предприета от няколко държави-членки

18-12-2007 FEMM_AD(2007)396709 PE 396.709v02-00 FEMM
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО

13-09-2007 JURI_AD(2007)388531 PE 388.531v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт по технология

12-06-2007 JURI_AD(2007)388502 PE 388.502v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OPINION Communication from the Commission: Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria EN

04-10-2006 FEMM_AD(2006)376605 PE 376.605v02-00 FEMM
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008) EN

26-04-2006 BUDG_AD(2006)370274 PE 370.274v02-00 BUDG
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013) EN

06-09-2005 BUDG_AD(2005)357695 PE 357.695v03-00 BUDG
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG