• Lidia Joanna   GERINGER de OEDENBERG  

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG : Доклади – в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюза за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (кодифициран текст)  
- A8-0052/2014 -  
-
JURI 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст)  
- A8-0048/2014 -  
-
JURI