Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Полша

Роден : , Wrocław

6-ти парламентарен мандат Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Полша)

Заместник-председател

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 09-11-2006 / 14-03-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 09-11-2006 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-02-2007 : Комисия по бюджети
 • 31-01-2007 / 27-11-2007 : Комисия по петиции
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

30-03-2009 JURI_AD(2009)418396 PE 418.396v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство

21-01-2009 JURI_AD(2009)416531 PE 416.531v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

05-11-2008 JURI_AD(2008)412323 PE 412.323v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за субтитрирането на всички програми на обществените телевизии в ЕС

12-11-2007 P6_DCL(2007)0099 Приета
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Дата на внасяне : 12-11-2007
Срок : 13-03-2008
Дата на приемане : 10-04-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0127
Брой подписали : 427 - 12-03-2008

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.