Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Полша

Роден : , Wrocław

7-ми парламентарен мандат Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Полша)

Квестор

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Европейски парламент
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Европейски парламент

членове

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Бюро на Европейския парламент
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Квестори
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Бюро на Европейския парламент
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Квестори
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

12-02-2014 JURI_AD(2014)526293 PE 526.293v02-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно оползотворяването на потенциала на изчисленията в облак в Европа

23-09-2013 JURI_AD(2013)514601 PE 514.601v03-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

СТАНОВИЩЕ относно 28-ия годишен доклад относно контрола над прилагането на правото на Европейския съюз (2010 г.)

22-06-2012 PETI_AD(2012)487981 PE 487.981v02-00 PETI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.)

27-11-2013 PETI_AD(2013)513298 PE 513.298v05-00 PETI
Rolandas PAKSAS

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

EU direct subsidies EN

05-03-2014 E-002578/2014 Комисията

Internet-based selection of subsidy applications EN

20-02-2014 E-002059/2014 Комисията

Commission employees supervising EU-Switzerland trade EN

14-02-2014 E-001694/2014 Комисията

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правото на култура като основно право на гражданите на ЕС

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Отпаднала
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Gianni PITTELLA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Isabelle DURANT Jim HIGGINS Jiří MAŠTÁLKA Hannu TAKKULA Sophocles SOPHOCLEOUS Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Martina MICHELS Milan ZVER Richard FALBR Csaba Sándor TABAJDI
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 133 - 17-04-2014

Писмена декларация относно европейска карта за хора с увреждания

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Отпаднала
Jan KOZŁOWSKI Andrea COZZOLINO Frédéric DAERDEN Salvador GARRIGA POLLEDO Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Ivars GODMANIS Marian HARKIN Jolanta Emilia HIBNER Danuta JAZŁOWIECKA Anne E. JENSEN Jürgen KLUTE Ádám KÓSA Jacek PROTASIEWICZ Derek VAUGHAN
Дата на внасяне : 20-05-2013
Срок : 20-08-2013
Брой подписали : 347 - 20-08-2013

Писмена декларация относно интегрираното спортно образование за устойчиво развитие на ученици с увреждания, които имат спортни заложби, както и за ученици без увреждания

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Отпаднала
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 164 - 15-07-2013

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.