Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Полша

Роден : , Wrocław

8-ми парламентарен мандат Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjna (Полша)

Заместник-председател

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

членове

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по правни въпроси
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

04-04-2017 JURI_AD(2017)597525 PE597.525v03-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ Към стратегия за електронна търговия

12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248 PE606.248v03-00 IMCO
Daniel DALTON

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

27-01-2017 PETI_AD(2017)595393 PE595.393v02-00 PETI
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Презгранични преобразувания, сливания и разделяния (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) PL

18-04-2019

Komisja Europejska zaproponowała nowe regulacje w dziedzinie prawa spółek, dzięki którym łatwiej im będzie łączyć, dzielić lub przenosić się w ramach jednolitego rynku. Ponadto proponowane regulacje zapewnią należytą ochronę praw pracowniczych i zapobiegną nadużyciom podatkowym.
Przyjęty dziś wniosek harmonizuje przepisy proceduralne na poziomie unijnym regulujące sposoby przenoszenia spółek z jednego kraju UE do innego oraz transgranicznego łączenia i dzielenia się spółek na dwa lub więcej podmiotów.
Nowe przepisy będą obejmowały również środki wspomagające organy krajowe w walce z nadużyciami. Tego rodzaju operacje będą objęte skutecznymi gwarancjami w zakresie zwalczania nadużyć służących obchodzeniu przepisów podatkowych, łamaniu praw pracowniczych lub narażaniu na szwank interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych. W razie zaistnienia takiego zdarzenia organ krajowy państwa członkowskiego, z którego pochodzi spółka, wstrzyma przeprowadzenie danej operacji, nawet na bardzo wczesnym etapie jej planowania. Podsumowując, gratuluję sprawozdawczyni Evelyn REGNER bardzo dobrego sprawozdania.

По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL

17-04-2019

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania nad nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów. Zatwierdzone zmiany dotyczą lepszej ochrony konsumentów przed wprowadzającymi ich w błąd internetowymi rankingami produktów oraz podwójną jakością produktów i innymi nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Internetowe platformy handlowe i porównywarki takie jak Amazon, eBay, AirBnb czy Skyscanner będą musiały ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania ofert proponowanych klientom. Konsumenci będą musieli być poinformowani, czy kupują towary lub usługi od firmy czy od osoby prywatnej, aby wiedzieć jaka przysługuje im ochrona w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
Nowelizacja dotyczy również kwestii tzw. podwójnej jakości produktów. Chodzi o sytuację, gdy produkty wprowadzane w różnych krajach do obrotu pod tą samą marką i nazwą różnią się składem lub właściwościami. Tekst zawiera klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję Europejską do oceny sytuacji po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy, aby sprawdzić, czy podwójna jakość produktów powinna zostać dodana do „czarnej listy” nieuczciwych praktyk handlowych.

Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) EN

17-04-2019

The European Parliament supported new rules to make medicines more accessible and to boost competitiveness of the EU producers. The waiver of protection certificates will facilitate to the manufactures based in the EU to produce generic and biosimilar medicines, non-branded drugs with identical or almost identical composition. Furthermore, the proposal introduces an exception to legal protection granted to the original medical product for exporting to the countries, where protection of the original medicines does not exists. It is an important step to equalise the conditions of the European medicines manufactures with the world producers and to boost competitiveness of the European pharmaceutical industry.
I am glad the provision on the possibility of stockpiling drugs during the last 6 months before certificate expires in the EU was passed. It will allow selling of new generic medical products in the EU just the day after the expiration of the certificate. I believe we have managed to strike a good balance between protecting the intellectual property rights, making the medicines more accessible and improving the business environment for the European producers.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Гласувани с мнозинство
Nessa CHILDERS Simona BONAFÈ Anna ZÁBORSKÁ Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Françoise GROSSETÊTE Marisa MATIAS Emma McCLARKIN Biljana BORZAN Alojz PETERLE Miriam DALLI
Дата на внасяне : 27-04-2015
Срок : 27-07-2015
Дата на приемане : 27-07-2015
Списък на подписалите лица : P8_PV(2015)09-07(ANN02)
Брой подписали : 394 - 28-07-2015

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.