Francisco José MILLÁN MON Francisco José MILLÁN MON
Francisco José MILLÁN MON

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Испания - Partido Popular (Испания)

Роден : , Pontevedra

8-ми парламентарен мандат Francisco José MILLÁN MON

Политически групи

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Испания)

членове

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Заместник

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 30-03-2015 / 29-03-2017 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите

01-04-2015 AFET_AD(2015)546630 PE546.630v03-00 AFET
Francisco José MILLÁN MON

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) ES

12-12-2018

He apoyado con mi voto la aprobación del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón y el informe del señor Silva Pereira sobre dicho Acuerdo.
El ambicioso Acuerdo de Asociación Económica crea una amplia zona de intercambio comercial que abarca a 600 millones de personas y casi una tercera parte del PIB mundial. Beneficiará a los consumidores y también creará empleo.
El Acuerdo suprime la mayoría de los aranceles que las empresas de la UE pagan por sus exportaciones a Japón. Además, abre el mercado japonés —tercera economía mundial—, con sus 127 millones de consumidores, a las principales exportaciones agroalimentarias de la UE e incrementa las posibilidades de exportación de la UE en otros sectores. También facilitará la contratación pública a las empresas europeas.

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) ES

12-12-2018

He apoyado con mi voto la aprobación del Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón y el informe del señor Alojz Peterle sobre dicho Acuerdo.
La Unión Europea y Japón son socios con muchos valores comunes y trabajan juntos bilateralmente, así como en las Naciones Unidas y en el G7.
El Acuerdo de Asociación Estratégica permitirá incrementar la colaboración en numerosos ámbitos y reforzará la proyección de la UE en una región tan amplia y dinámica como la de Asia-Pacífico.

Създаване на Механизъм за свързване на Европа (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) ES

12-12-2018

He apoyado la aprobación de la revisión del Reglamento del Mecanismo «Conectar Europa».
El Mecanismo «Conectar Europa» tiene un alto valor añadido europeo: mejora la competitividad; permite el acceso al mercado interior de las regiones periféricas; y reduce las distancias entre los Estados miembros.
Mediante la inclusión en el Corredor Atlántico del tramo de mercancías A Coruña - Santiago - Vigo - Ourense - Monforte de Lemos - León, Galicia y sus puertos estarán más cerca del resto de Europa. Por ello, celebro que los esfuerzos combinados de la Xunta de Galicia y del Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, unidos a la sensibilidad de la comisaria Bulc, hayan permitido que la propuesta de la Comisión Europea incluyera a Galicia en el Corredor Atlántico y que el Parlamento Europeo hoy respalde esa inclusión.
Me alegro de que el Parlamento Europeo haya propuesto la incorporación de la línea Porto-Vigo al Mecanismo «Conectar Europa» y al Corredor Atlántico. La mejora de las conexiones entre Galicia y la región norte de Portugal es prioritaria para las dos naciones ibéricas. Deseo que la Comisión Europea en la futura revisión de la red transeuropea de transporte (RTE-T) incluya el tramo Porto-Vigo en la red básica.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на плодовете

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Отпаднала
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Paolo DE CASTRO Jasenko SELIMOVIC Nuno MELO Marijana PETIR Czesław Adam SIEKIERSKI Esther HERRANZ GARCÍA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Gabriel MATO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Carlos ITURGAIZ Francisco José MILLÁN MON Rosa ESTARÀS FERRAGUT Pilar del CASTILLO VERA Pilar AYUSO Francisco de Paula GAMBUS MILLET Florent MARCELLESI Esteban GONZÁLEZ PONS
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 132 - 13-03-2017

Писмена декларация относно неотложната необходимост от увеличаване на интервенционните цени, за да се противодейства на кризата в млекопреработвателния сектор

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Отпаднала
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 58 - 13-12-2016

Писмена декларация относно демографското бъдеще на Европа и предизвикателствата, поставени от застаряването на населението и обезлюдяването

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Отпаднала
José BLANCO LÓPEZ Francisco José MILLÁN MON Искра МИХАЙЛОВА Jonás FERNÁNDEZ Dan NICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Enrique CALVET CHAMBON Rosa D'AMATO Isabella ADINOLFI Krzysztof HETMAN Ivan JAKOVČIĆ Milan ZVER Verónica LOPE FONTAGNÉ Inés AYALA SENDER
Дата на внасяне : 12-01-2015
Срок : 12-04-2015
Брой подписали : 109 - 17-04-2015

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg