Luca
ROMAGNOLI

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Luca ROMAGNOLI

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

18-02-2009 TRAN_AD(2009)416324 PE 416.324v02-00 TRAN
Luca ROMAGNOLI

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно електронното правосъдие (e-Justice)

05-11-2008 LIBE_AD(2008)414048 PE 414.048v02-00 LIBE
Luca ROMAGNOLI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 година

27-02-2008 TRAN_AD(2008)398628 PE 398.628v02-00 TRAN
Luca ROMAGNOLI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 година

27-02-2008 TRAN_AD(2008)398627 PE 398.627v02-00 TRAN
Luca ROMAGNOLI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 година

27-02-2008 TRAN_AD(2008)398626 PE 398.626v02-00 TRAN
Luca ROMAGNOLI

СТАНОВИЩЕ относно CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето

11-10-2007 TRAN_AD(2007)392050 PE 392.050v03-00 TRAN
Luca ROMAGNOLI