Alyn SMITH : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Scottish National Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Ирак
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 19-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 20-01-2017 / 02-03-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 03-03-2017 / 12-11-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 13-11-2017 / 22-05-2018 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки  
- AGRI_AD(2017)604734 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис  
- AGRI_AD(2016)569814 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) EN  
 

. – The decision to withhold consent on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) was taken after considerable thought on the relative merits of the deal and only after its final form emerged from the negotiations. On balance, I could not give my assent to the process or the content of the treaty, primarily over concerns that:
•The Investor Court System, while admittedly improved, will still undermine general corporate law by developing a supranational court;
•Continuing concerns over the right of the Scottish Parliament to decide on future regulatory standards, especially on environmental and food safety, had not been adequately addressed by the UK in the CETA text;
•The opening of government procurement, while welcome, did not adequately safeguard the right of the Scottish Parliament to decide on future public services, given the operation of the present and future devolved settlement;
•The European protection of Scottish food and fisheries products was insufficiently represented due to the failure of the UK Government to put this forward in the text;
•There remain significant shortcomings in the way that the European Commission has handled the conduct of the negotiations.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата и насърчаването на регионалните и малцинствените езици в ЕС  
- P8_DCL(2015)0046 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Илхан КЮЧЮК , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 127 - 08-12-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни