Inese
VAIDERE

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Inese VAIDERE

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

18-09-2012 INTA_AD(2012)492948 PE 492.948v02-00 INTA
Syed KAMALL

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

10-09-2012 AFET_AD(2012)489432 PE 489.432v02-00 AFET
Hélène FLAUTRE