Inese
VAIDERE

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Inese VAIDERE

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави

09-05-2012 AFET_AD(2012)483812 PE 483.812v03-00 AFET
Inese VAIDERE

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета и Комисията относно новото споразумение между ЕС и Русия

27-06-2011 INTA_AD(2011)462736 PE 462.736v02-00 INTA
Inese VAIDERE

СТАНОВИЩЕ относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата

17-03-2011 INTA_AD(2011)456869 PE 456.869v02-00 INTA
Inese VAIDERE