Inese VAIDERE Inese VAIDERE
Inese VAIDERE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Латвия - Partija "VIENOTĪBA" (Латвия)

Роден : , Jelgavā

8-ми парламентарен мандат Inese VAIDERE

Политически групи

  • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Латвия)

членове

  • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
  • 12-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Заместник

  • 11-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • 13-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 08-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

15-10-2018 BUDG_AD(2018)625570 PE625.570v03-00 BUDG
Inese VAIDERE

СТАНОВИЩЕ относно проект за решение на Съвета относно сключването на протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

23-02-2018 BUDG_AD(2018)615369 PE615.369v02-00 BUDG
Inese VAIDERE

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168 PE619.168v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на прехраната и селското стопанство

25-04-2018 BUDG_AD(2018)619266 PE619.266v02-00 BUDG
Неджми АЛИ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 г.

07-12-2016 IMCO_AD(2016)592330 PE592.330v02-00 IMCO
Vicky FORD

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) LV

18-04-2019

. – Jau 2015. gadā, pašā bēgļu krīzes karstumā, sarunā ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli es uzsvēru, ka jāpievērš uzmanība ES ārējo robežu stiprināšanai un ka tas nav tikai robežojošo valstu uzdevums un tam vajadzētu kļūt par kopēju uzdevumu, meklējot kopīgu risinājumu.
Ir pagājuši četri gadi, un uzskatu, ka esam pavirzījušies pareizajā virzienā un esam šī kopīgā risinājuma priekšvakarā. Ārējās robežas viennozīmīgi ir jāaizsargā, jo tikai tad mēs spēsim nodrošināt Šengenas zonas pilnvērtīgu darbību, efektīvi pārvaldīt migrāciju un garantēt augstu drošības līmeni mūsu iedzīvotājiem. Uzskatu, ka aģentūrai ir jāspēj sevi nodrošināt ar saviem operatīvajiem spēkiem, nevis būt atkarīgai no dalībvalstu vēlmes un spējām palīdzēt.
Balsoju par ziņojumu, jo aģentūras funkciju, darbinieku un finansējuma palielināšana atspoguļo pašreizējās Eiropas Savienības vajadzības mūsu ārējo robežu un krasta apsardzes jomā.

По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) LV

17-04-2019

. – Šis ziņojums skaidri iezīmē to, ka duālās kvalitātes preču tirdzniecība ir patērētājus maldinoša prakse. Divējādas kvalitātes produktiem, kuru iepakojums ir identisks, bet saturs un kvalitāte — atšķirīga, vajadzētu pilnība tikt aizliegtiem.
Es tomēr balsoju pret šo ziņojumu, jo uzskatu Eiropas Komisijas priekšlikumu par stipri vājāku dokumentu, nekā Eiropas Parlaments to sākotnēji bija pieprasījis, kad bija daudz stingrāki nosacījumi. Pie šāda direktīvas formulējuma ir pārāk daudz izņēmumu, kā arī tiek uzlikts pārāk liels slogs patērētājiem, kuriem divējādas kvalitātes atšķirības būs pašiem jāpierāda.
Iesāktais darbs būs jāturpina, līdz pilnībā tiks izkausta Austrumeiropas patērētāju diskriminācija. Esam paredzējuši, ka pēc diviem gadiem Eiropas Komisijai šī likuma efektivitāte būs jāpārskata. Ja ražotāji negodīgi izmanto likumā iekļautos izņēmumus, uzskatu, ka būs nepieciešams tos stiprināt, kā to savulaik Parlaments bija lēmis.

Преустановяване на сезонните промени на часовото време (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) LV

26-03-2019

. – Jautājums par sezonālo laika maiņu, kad divreiz gadā pulksteņi jāpagriež par vienu stundu, patiešām nav svarīgākais, ar ko Eiropas Parlamentam nācies strādāt. Tāpēc pat pārsteidz, cik daudz laika un resursu tam tika veltīts, lai gan tai laikā Eiropas Komisija un deputāti varēja nodarboties ar patiešām būtiskākiem jautājumiem.
Sava darba ietvaros, lidojot uz Briseli vai Strasbūru, un līdz ar to pagriežot pulksteni divas reizes nedēļā(!) turp un atpakaļ, redzu, ka vienas stundas pārbīde divreiz gadā patiešām nav problēma un neizskatās veselībai bīstama. Tomēr, ievērojot, ka arī arguments par enerģijas būtisku ietaupīšanu vairs neizrādījās pamatots, un lielākā daļa no aptaujātajiem Eiropas iedzīvotājiem sezonālo laika maiņu vairs neuzskata par vajadzīgu, arī es atbalstīju šo ziņojumu.
Latvijas pozīcija ir paturēt vasaras laiku, lai mēs varētu baudīt vairāk gaismas un garākus vakarus, kas mūsu platuma grādos ir īpaši svarīgi veselībai. Ziemā rīti tik un tā ir tumši. Turklāt gaišāki vakari pozitīvi atsaucas arī uz ceļu satiksmes drošību.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Предложения за акт на Съюза

Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТ НА СЪЮЗА относно разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на централния/източния и на западния пазар на ЕС

26-04-2017 B8-0301/2017

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Отпаднала
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Георги ПИРИНСКИ Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 141 - 28-07-2016

Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Отпаднала
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Илхан КЮЧЮК Филиз ХЮСМЕНОВА Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Светослав Христов МАЛИНОВ Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg