Justina
VITKAUSKAITE BERNARD

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Justina VITKAUSKAITE BERNARD

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на развитието (2015 г.)

25-10-2013 FEMM_AD(2013)519683 PE 519.683v02-00 FEMM
Barbara MATERA

СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век

04-10-2013 FEMM_AD(2013)516618 PE 516.618v02-00 FEMM
Licia RONZULLI

СТАНОВИЩЕ относно утвърждаването на културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места

04-06-2013 REGI_AD(2013)508179 PE 508.179v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK