Justina VITKAUSKAITE BERNARD Justina VITKAUSKAITE BERNARD
Justina VITKAUSKAITE BERNARD
Литва

Роден : , Kretinga

7-ми парламентарен мандат Justina VITKAUSKAITE BERNARD

Политически групи

  • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

  • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Darbo partija (Литва)

членове

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

all-activities

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на развитието (2015 г.)

25-10-2013 FEMM_AD(2013)519683 PE 519.683v02-00 FEMM
Barbara MATERA

СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век

04-10-2013 FEMM_AD(2013)516618 PE 516.618v02-00 FEMM
Licia RONZULLI

СТАНОВИЩЕ относно утвърждаването на културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места

04-06-2013 REGI_AD(2013)508179 PE 508.179v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу гестационния диабет

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Отпаднала
Rolandas PAKSAS Juozas IMBRASAS Justina VITKAUSKAITE BERNARD Marc TARABELLA Anna ROSBACH Jaroslav PAŠKA Tadeusz CYMAŃSKI Jolanta Emilia HIBNER Magdi Cristiano ALLAM Claudio MORGANTI Małgorzata HANDZLIK
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 65 - 10-12-2013

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.