Gianluca
SUSTA

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Gianluca SUSTA

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен)

15-10-2012 INTA_AD(2012)492800 PE 492.800v04-00 INTA
Cristiana MUSCARDINI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави

22-06-2012 INTA_AD(2012)489443 PE 489.443v02-00 INTA
Laima Liucija ANDRIKIENĖ

СТАНОВИЩЕ Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност

22-06-2012 INTA_AD(2012)485930 PE 485.930v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на митническите услуги

21-10-2011 INTA_AD(2011)469822 PE 469.822v03-00 INTA
Cristiana MUSCARDINI