Gianluca
SUSTA

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Gianluca SUSTA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Recommendation to the Council on the guidelines for the negotiation of an Association Agreement between the European Union and Central America EN

20-12-2006 INTA_AD(2006)378851 PE 378.851v04-00 INTA
Gianluca SUSTA