• Gianluca   SUSTA  

Gianluca SUSTA : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия  
- INTA_AD(2012)492632 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки  
- INTA_AD(2012)492628 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги  
- INTA_AD(2012)492622 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно промишлената политика в ерата на глобализацията  
- INTA_AD(2010)450948 -  
-
INTA