Vicente Miguel
GARCÉS RAMÓN

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516 PE 500.516v02-00 IMCO
Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN