Cornelis
VISSER

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Cornelis VISSER

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Обновената социална програма

05-03-2009 CULT_AD(2009)418242 PE 418.242v03-00 CULT
Cornelis VISSER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.

11-09-2008 ECON_AD(2008)406063 PE 406.063v02-00 ECON
Cornelis VISSER

СТАНОВИЩЕ относно пълноценно използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване

24-06-2008 CULT_AD(2008)404745 PE 404.745v02-00 CULT
Cornelis VISSER