• Urszula   GACEK  

Urszula GACEK : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно трансграничните последствия от правната защита на пълнолетните лица  
- LIBE_AD(2008)414145 -  
-
LIBE