Martí
GRAU i SEGÚ

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Martí GRAU i SEGÚ

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Small Business Act

03-12-2008 IMCO_AD(2008)414346 PE 414.346v02-00 IMCO
Martí GRAU i SEGÚ