Ruth
HIERONYMI

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Ruth HIERONYMI

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)

10-03-2008 CULT_AD(2008)398695 PE 398.695v04-00 CULT
Ruth HIERONYMI

OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A market-based approach to spectrum management in the European Union EN

28-11-2006 CULT_AD(2006)378620 PE 378.620v02-00 CULT
Ruth HIERONYMI

OPINION Commission Working Document: Revised Proposal for renewal of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure EN

21-03-2006 CULT_AD(2006)371743 PE 371.743v01-00 CULT
Ruth HIERONYMI

OPINION evaluating the situation of the Doha Development Programme following the WTO General Council agreement of 1 August 2004 EN

01-02-2005 CULT_AD(2005)350226 PE 350.226v02-00 CULT
Ruth HIERONYMI