Ruth HIERONYMI Ruth HIERONYMI
Ruth HIERONYMI
Германия

Роден : , Bonn

6-ти парламентарен мандат Ruth HIERONYMI

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада
 • 28-03-2007 / 27-11-2007 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)

10-03-2008 CULT_AD(2008)398695 PE 398.695v04-00 CULT
Ruth HIERONYMI

OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A market-based approach to spectrum management in the European Union EN

28-11-2006 CULT_AD(2006)378620 PE 378.620v02-00 CULT
Ruth HIERONYMI

OPINION Commission Working Document: Revised Proposal for renewal of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure EN

21-03-2006 CULT_AD(2006)371743 PE 371.743v01-00 CULT
Ruth HIERONYMI

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.