Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Роден : , München

6-ти парламентарен мандат Angelika NIEBLER

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на комисии
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година

18-09-2007 ITRE_AD(2007)390456 PE 390.456v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

OPINION Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC EN

23-11-2005 ITRE_AD(2005)364724 PE 364.724v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods EN

18-03-2005 ITRE_AD(2005)349832 PE 349.832v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за значимостта на свободните професии в Европа

16-06-2008 P6_DCL(2008)0056 Отпаднала
Angelika NIEBLER Stefano ZAPPALA' Patrizia TOIA Françoise GROSSETÊTE Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Дата на внасяне : 16-06-2008
Срок : 23-10-2008
Брой подписали : 209 - 23-10-2008

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg