Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Роден : , München

7-ми парламентарен мандат Angelika NIEBLER

Политически групи

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

25-10-2013 A7-0340/2013 PE 514.670v03-00 JURI FEMM
Evelyn REGNER Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно доизграждането на цифровия единен пазар

19-09-2012 JURI_AD(2012)491093 PE 491.093v02-00 JURI
Angelika NIEBLER

СТАНОВИЩЕ относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив

14-01-2011 ITRE_AD(2011)452560 PE 452.560v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла

30-11-2010 FEMM_AD(2010)448858 PE 448.858v02-00 FEMM
Angelika NIEBLER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно подкрепата от страна на ЕС за Международния наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите

21-09-2011 FEMM_AD(2011)469844 PE 469.844v03-00 FEMM
Tadeusz CYMAŃSKI

СТАНОВИЩЕ относно Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“

18-07-2011 FEMM_AD(2011)465037 PE 465.037v02-00 FEMM
Britta THOMSEN

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Proper implementation of the third energy package EN

04-04-2014 E-004210/2014 Комисията

End of toll charge exemption in German-Austrian border area EN

27-03-2014 E-003779/2014 Комисията

Intra-Union mail order and excise goods EN

28-10-2013 E-012264/2013 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg