• Niels   BUSK  

Niels BUSK : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно новата роля и отговорност на Европейския парламент при изпълнението на Договора от Лисабон  
- AGRI_AD(2008)404663 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks EN  
- AGRI_AD(2006)370277 -  
-
AGRI