Ilda
FIGUEIREDO

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Ilda FIGUEIREDO

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс

14-04-2011 ITRE_AD(2011)458808 PE 458.808v02-00 ITRE
Jens ROHDE

СТАНОВИЩЕ относно развитието на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика

02-07-2010 FEMM_AD(2010)440172 PE 440.172v03-00 FEMM
Britta THOMSEN

СТАНОВИЩЕ относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия

04-06-2010 ITRE_AD(2010)440203 PE 440.203v02-00 ITRE
Ioannis A. TSOUKALAS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (Преработване)

19-03-2010 ITRE_AD(2010)430892 PE 430.892v03-00 ITRE
Francesco DE ANGELIS