Ilda
FIGUEIREDO

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Ilda FIGUEIREDO

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика

24-06-2010 ITRE_AD(2010)440014 PE 440.014v02-00 ITRE
Ilda FIGUEIREDO