Catherine
STIHLER

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Catherine STIHLER

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

07-12-2018 IMCO_AD(2018)631809 PE631.809v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ