Catherine STIHLER Catherine STIHLER
Catherine STIHLER
Обединено кралство

Роден : , Bellshill

7-ми парламентарен мандат Catherine STIHLER

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Обединено кралство)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 06-10-2010 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 07-10-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 06-10-2010 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 29-09-2010 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)

29-04-2013 IMCO_AD(2013)502077 PE 502.077v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики

28-09-2011 IMCO_AD(2011)467170 PE 467.170v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

СТАНОВИЩЕ относно "Управление на интернет: следващи стъпки"

12-04-2010 IMCO_AD(2010)439331 PE 439.331v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия

20-06-2013 IMCO_AD(2013)508048 PE 508.048v03-00 IMCO
Małgorzata HANDZLIK

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработена]

14-04-2011 IMCO_AD(2011)460676 PE 460.676v02-00 IMCO
Zuzana ROITHOVÁ

СТАНОВИЩЕ относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия

22-03-2011 IMCO_AD(2011)456844 PE 456.844v02-00 IMCO
Hans-Peter MAYER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Blind and partially sighted people in the EU EN

11-04-2014 E-004556/2014 Комисията

Inclusive growth pillar EN

24-03-2014 E-003518/2014 Комисията

Fuel charging with rental cars EN

20-03-2014 E-003420/2014 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.