Catherine STIHLER Catherine STIHLER
Catherine STIHLER
Обединено кралство

Роден : , Bellshill

8-ми парламентарен мандат Catherine STIHLER

Политически групи

  • 01-07-2014 / 31-01-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 01-07-2014 / 31-01-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 25-01-2017 / 31-01-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-07-2014 / 31-01-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-07-2014 / 31-01-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2017 / 31-01-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г.

27-09-2016 IMCO_AD(2016)584229 PE584.229v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

СТАНОВИЩЕ относно „Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС“

25-03-2015 IMCO_AD(2015)546649 PE546.649v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

25-03-2015 IMCO_AD(2015)549108 PE549.108v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

07-12-2018 IMCO_AD(2018)631809 PE631.809v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) EN

12-12-2018

I voted in favour, as the draft amending budget updates both the expenditure and the revenue sides of the budget to take account of the latest developments. It shows that the implementation of the EU programmes of the current financial framework has reached cruising speed.

Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) EN

12-12-2018

I voted in favour of this report, which is the logical result of the budget 2019 deal.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) EN

12-12-2018

I voted in favour because this vote ensures that there are funds available in the European budget to help Member States, which have been struck by a natural disaster, in an even more timely and efficient way.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно хронични респираторни заболявания

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Отпаднала
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 249 - 25-01-2017

Писмена декларация относно потенциала на цифровите технологии за подобрен и широк достъп до знания

12-09-2016 P8_DCL(2016)0085 Отпаднала
Andrea COZZOLINO Catherine STIHLER Nicola DANTI Antanas GUOGA Lambert van NISTELROOIJ Sergio Gaetano COFFERATI Massimiliano SALINI Marisa MATIAS Michela GIUFFRIDA Alfred SANT
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 81 - 13-12-2016

Писмена декларация относно подобряване на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Гласувани с мнозинство
Tomáš ZDECHOVSKÝ Eleonora EVI Jana ŽITŇANSKÁ Kinga GÁL Helga STEVENS Lefteris CHRISTOFOROU Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Theodoros ZAGORAKIS Catherine STIHLER Miriam DALLI Renate WEBER Philippe DE BACKER Anna Maria CORAZZA BILDT Jeroen LENAERS Indrek TARAND Sophia in 't VELD Caterina CHINNICI
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Дата на приемане : 02-05-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Брой подписали : 465 - 02-05-2016

Декларации