Antonius MANDERS Antonius MANDERS
Antonius MANDERS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Нидерландия - 50 PLUS (Нидерландия)

Роден : , Stiphout

7-ми парламентарен мандат Antonius MANDERS

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник

 • 16-07-2009 / 07-11-2011 : Комисия по правни въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия
 • 08-11-2011 / 15-11-2011 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-11-2011 / 29-11-2011 : Комисия по правни въпроси
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар

24-06-2013 IMCO_AD(2013)508055 PE 508.055v02-00 IMCO
Antonius MANDERS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения

07-12-2011 IMCO_AD(2011)473720 PE 473.720v02-00 IMCO
Antonius MANDERS

СТАНОВИЩЕ относно европейското измерение в спорта

11-10-2011 JURI_AD(2011)467328 PE 467.328v01-00 JURI
Antonius MANDERS

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

28-11-2013 IMCO_AD(2013)521607 PE 521.607v02-00 IMCO
Olga SEHNALOVÁ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали

04-06-2013 ENVI_AD(2013)506022 PE 506.022v02-00 ENVI
Romana JORDAN

СТАНОВИЩЕ относно постигането на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар

30-05-2013 IMCO_AD(2013)507948 PE 507.948v02-00 IMCO
António Fernando CORREIA DE CAMPOS

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Fuel duty increases distort the market EN

12-03-2014 E-002939/2014 Комисията

Raising awareness of our lifestyle EN

04-03-2014 P-002503/2014 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

 • European Parliament


  1047 Bruxelles